Obecná pravidla platná pro všechny facebookové soutěže pořádané stránkou MK eshop

1. Pořadatelem facebookových soutěží je společnost MK FLORIA, spol. s.r.o., IČO: 27155731, se sídlem Praha 10, Bečovská 1326/9, PSČ 104 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100523 (dále jen „Pořadatel")

2. Výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.

3. Registrací do soutěže bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností MK FLORIA, spol. s.r.o., se sídlem Praha 10, Bečovská 1326/9, PSČ 104 00, IČO: 27155731, jako správcem osobních údajů.

Účastník dále svou účastí v soutěži souhlasí, že jeho kontaktní údaje budou výše uvedeným správcem osobních údajů zpracovány (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, nebo organizátorem manuálně i automatizovaně) pro účel zasílání marketingových nabídek na výrobky a služby pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 5 let od konce doby konání soutěže a soutěžící má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese pořadatele soutěže.
Účastník má právo požádat výše uvedeného správce osobních údajů o informaci, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Účastník má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

4. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány a spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že o každé takovéto změně bude Pořadatel informovat na facebookovém profilu MK eshop, čímž tato změna nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

7. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti MK FLORIA spol. s r.o. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

8. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

9. Pokud se výherce soutěže do 5 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve pořadateli formou, kterou byl vyzván na Facebooku, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

10. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

V Praze dne 01. 12. 2017