RF Dálkové ovladače - duplikátory

minulém článku jsem vám slíbil pokračování, ve kterém se budeme věnovat RF duplikátorům MKF.

RF duplikátory MKF můžeme rozdělit ze dvou pohledů. Jedním pohledem může být typ kódování, se kterým umí daný duplikátor pracovat, tedy umí jej přijmout a opět vysílat. Druhým pohledem, jak RF duplikátory MKF rozdělit, je důležité určit pro jakou značku nebo značky je RF duplikátor kompatibilní. Faktem ovšem zůstává, že i tento druhý pohled je ovlivněn zejména tím, jaký typ kódování daná značka či model originálního ovladače používá. Proto i my se na samotné rozdělení námi dodávaných RF duplikátorů MKF budeme dívat zejména prvním pohledem.

Na základě vznesených dotazů vás čtenářů, kteří četli předchozí článek, jsem si řekl, že bude na místě vložit ještě pár slov o typech kódování.

Pro lepší orientaci a pochopení kódování jako takového, se nejprve pozastavíme nad tím, co to kódování je a jak se kódování rozděluje.

RF ovladač a přijímač MKF

Kódování je využíváno mimo jiné pro „bezpečnou“ komunikaci mezi zařízeními. Těmito zařízeními jsou v našem případě RF ovladač (RF vysílač), který vysílá povely a na druhé straně, např. v pohonu vrat pak RF přijímač, který povel vyslaný RF ovladačem (RF vysílačem) přijme, vyhodnotí a buď jeho povel splní nebo ignoruje. Proto, aby RF přijímač povel splnil, musí být obě zařízení „spárována“, tedy RF přijímač musí mít jasné instrukce, že povely z daného RF ovladače má „poslouchat“. Pokud tomu tak není, pak RF přijímač tyto povely vyslané z RF ovladače ignoruje. RF vysílače i přijímače jsou malá elektronická zařízení, jež obsahují několik elektronických součástek. Mezi nimi se nachází i různé druhy čipů, dle kterých se definuje samotný typ kódování.

Prvním typem je tzv. fixní neboli pevný kód.

Eleltronika přijímačeTypickým představitelem čipů používaných v těchto RF ovladačích a RF přijímačích jsou např. čipy PT2262,PT2264. U tohoto typu se nastavuje kódování ručně, pomocí přepínače DIP nebo propojením pomocí jumperů, čímž se nastavuje kód adresy. Tyto čipy pak tímto způsobem umožňují nastavení 6 561 unikátních adres (kódů). Jde o velmi jednoduchý a levný způsob kódování. Zároveň je však tento typ nejnáchylnější k „prolomení“, resp. zneužití.

 

 

Druhým typem je tzv. učící kód.

Elektronika RF přijímače

Typickým představitelem čipů používaných v těchto RF ovladačích a RF přijímačích je např. čip eV1527. U tohoto typu není možné nastavit kód ručně. Nastavení kódu adresy se provádí automaticky. Takovýto typ kódování pak umožňuje nastavení až 1 048 576 unikátních adres (kódů). Ve srovnání s pevným neboli fixním typem kódování, jde o již složitější a přitom cenově ne o mnoho náročnější typ, který určitě zvyšuje zabezpečení v použitých zařízeních.

Třetím typem je tzv. plovoucí neboli rolling kód.

Typickým představitelem tohoto typu kódování jsou čipy HCS, jako např. HCS301, apod. Jde o automatické kódování pomocí algoritmů tak, aby se pokaždé vygeneroval jiný kód. Plovoucí kód je široce používán nejen v zabezpečovacích systémech, dálkovém ovládání pohonů vrat a bran, ale i v automobilovém průmyslu. Z výše popsaných typů jde o nejbezpečnější a cenově nákladnější typ dálkového ovládání.

Tento typ kódování je pak jednotlivými firmami nadále zdokonalován, modernizován, kdy hlavním cílem je zajistit co nejbezpečnější variantu kódování. 

Elektronika RF ovladače a čip Microchips

Nyní se ovšem vrátíme zejména k ovládání pohonů garážových vrat a vjezdových brán. I zde najdeme všechny výše uvedené typy kódování a na tuto skutečnost musí pochopitelně reflektovat i RF duplikátory MKF.

RF duplikátory MKF

Hlavním principem duplikátoru je jeho schopnost „nahrát“( zduplikovat, zkopírovat) do své vnitřní paměti kód z jiného funkčního RF ovladače a následně nastavit způsob vysílání a případného generování kódů ve shodě s původním ovladačem, resp. značkou pohonu, kterou jsme si do RF duplikátoru MKF nahráli.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, tak i RF duplikátory MKF můžeme rozdělit z několika pohledů.

K výběru správného RF duplikátoru MKF potřebujeme určit několik důležitých údajů o svém originálním ovladači, resp. značce pohonu kterou chceme duplikovat. Měli bychom znát značku ovladače a pohonu, který aktuálně požíváme, frekvenci na jaké aktuálně používaný ovladač s pohonem komunikují a typ kódování (fixní, učící se či plovoucí). Na základě těchto údajů je pak možné vybrat vhodný RF duplikátor MKF.

RF ovladače v naší nabídce můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou RF duplikátory MKF určené ke kopírování (duplikování) značek ovladačů, které pracují s fixním a učícím se typem kódování a to jak pro frekvenci 433,92 MHz, tak 868,35 MHz. Sem patří například RF duplikátory MKF-Gate/4 V, MKF-Gate/4 U868 a další.

MKF-Gate4V a MKF-Gate 4U868

Druhou skupinou jsou pak RF duplikátory MKF určené ke kopírování (duplikování) značek ovladačů, které pracují nejen s fixním a učícím se typem kódování, ale i s plovoucím neboli rolling typem kódování. Opět jak pro frekvenci 433,92 MHz, tak 868,35 MHz. Sem patří například RF duplikátory MKF-Gate/4 NVD433, MKF-Gate/4 Multi Global a další.

Pokud si RF duplikátor MKF zakoupíte a nahrajete (naduplikujete) na něj kód z ovladače pracujícím s fixním nebo učícím se typem kódování, tak nebude ve většině případů nutné jeho další párování s přijímačem pohonu a ovladač začne ihned fungovat. V případě, že do něj nahrajete (naduplikujete) kód z ovladače pracujícím s plovoucím (rollig) typem kódování, tak je nutné jeho spárování s přijímačem vašeho pohonu a teprve po tomto spárování jej můžete začít používat. 

MKF-Gate 4NVD a MKF-Gate Multi Global

Spárování nového RF ovladače s přijímačem pohonu je vždy podrobně popsáno v návodu (manuálu) daného pohonu, který jste obdrželi po jeho montáži nebo byl obsahem balení při nákupu pohonu. Pokud byste jej snad nemohli najít, obraťte se na naši linku podpory podpora@mkfloria.cz a rádi vám se spárováním pomůžeme.

Jednotlivé skupiny našich RF duplikátorů MKF se vám pokusíme více přiblížit příště ...

Zaujalo Vás toto téma?

Napište nám své podněty, myšlenky, zkušenosti nebo dotazy na namety@mkfloria.cz

Přehled článků na téma RF dálkové ovladače pro ovládání vjezdových bran a garážových vrat

Nové logo na výrobcích v našem sortimentu
Kompatibilní RF ovladač versus RF duplikátor
RF Dálkové ovladače - duplikátory